preloader

Profesinės rizikos vertinimas

Reikia pagalbos? Mes galime Jums padėti ! Susisiekite su mumis

Profesinės rizikos vertinimas

Profesinės rizikos vertinimas – galimo sužalojimo darbe ar sveikatos pakenkimo visapusiškas įvertinimas, kurio pagrindinis tikslas yra apsaugoti darbuotojų sveikatą ir užtikrinti jų saugą. Atlikus profesinės rizikos vertinimą ir nustačius riziką yra parenkamos atitinkamos saugos priemonės, keičiamos ar gerinamos darbo sąlygos bei imamasi kitų prevencinių priemonių apsaugoti darbuotoją.

Profesinės rizikos vertinimo tikslas yra nustatyti ir įvertinti esamą ar galimą riziką darbe, ją pašalinti, o jei negalima pašalinti, įdiegti prevencines priemones.

Rizikos vertinimo etapai

Rizikos identifikavimas
Atliksime rizikos tyrimo parengiamuosius darbus, kurių metu identifikuosime rizikos veiksnius, nustatysime vietas, kuriose darbuotojai gali būti veikiami rizikos veiksnių ir sudarysime rizikos vertinimo objektų sąrašus. Parengsime profesinės rizikos vertinimo darbų planą.
Tyrimai ir matavimai
Pagal iš anksto sudarytą darbų planą, organizuosime rizikos tyrimus ir matavimus, kuriuos atliks akredituota laboratorija. Šiame etape nustatysime rizikos veiksnių faktinius dydžius, poveikio trukmę ir priežastis bei darbuotojų, kurie yra veikiami ar gali būti paveikti rizikos, skaičių.
Rizikos nustatymas
Išanalizuosime rizikos tyrimo rezultatus, nustatysime riziką ir priimsime sprendimą dėl rizikos priimtinumo, toleravimo ar nepriimtinumo. Užpildysime profesinės rizikos įvertinimo korteles.
Rizikos šalinimo ir mažinimo priemonių planas
Parengsime rizikos šalinimo ir mažinimo priemonių planą, kuriame prioriteto tvarka nurodysime rizikos veiksnius, jų šalinimo ir mažinimo priemones. Organizuosime plane numatytų rizikos šalinimo ir mažinimo priemonių įgyvendinimą ir atliksime plano vykdymo kontrolę.

Vertinami rizikos veiksniai

Mikroklimatas
Fizinis pavojus
Apšvietimas
Psichosocialiniai veiksniai
Vibracija
Triukšmas
Ergonominiai veiksniai
Cheminiai veiksniai

Dažniausiai užduodami klausimai

Čia pateikiame dažniausiai užduodamus klausimus apie profesinės rizikos vertinimą. Jei nerandate atsakymo į Jums rūpimą klausimą, susisiekite su mumis tel. +370.5.2441844.
Ar visoms įmonėms yra privaloma atlikti profesinės rizikos vertinimą?
Taip. Kiekvieno įmonės vadovo pareiga yra sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais bei organizuoti profesinės rizikos vertinimą, kad būtų nustatyta faktinė darbuotojų saugos ir sveikatos būklė visose darbo vietose.
Kas gali atlikti profesinės rizikos vertinimą?
Įmonėje rizikos vertinimą organizuoja įmonės vadovas arba kitas įgaliotas asmuo. Rizikos vertinimui atlikti įmonėje tvarkomuoju dokumentu paskiriamas kompetentingas asmuo – darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas. Jei įmonėje nėra ar trūksta kompetentingų asmenų, gali būti sudaroma sutartis dėl rizikos vertinimo atlikimo su tokias paslaugas teikiančia įmone.
Ar atliekant profesinės rizikos vertinimą visada yra būtini matavimai?
Daugelyje darbo vietų atliekant profesinės rizikos vertinimą, kiekybiniai rizikos veiksnių matavimai nėra būtini. Nesant darbuotojų nusiskundimų, nėra tikslinga atlikti kiekybinius šiluminės aplinkos matavimus tinkamai apšildomose patalpose, ar apšvietimo matavimus, jeigu darbo vietose yra pakankamas, darbuotojus tenkinantis apšvietimas. Atliekant darbo įrenginių sukeliamų rizikos veiksnių vertinimą (pvz. triukšmo, vibracijos) būtina vadovautis įrenginių gamintojo naudojimo dokumentuose pateikiama informacija.
Kokiu periodiškumu reikia atlikti profesinės rizikos vertinimą?
Rizika vertinama organizuojant ir pradedant veiklą, projektuojant ir įrengiant darbo vietas, projektuojant ar keičiant technologinius procesus, parenkant ar keičiant įrenginius, darbo priemones ar pavojingas medžiagas, parenkant įmonės personalą, keičiant įmonės struktūrą ar restruktūrizuojant įmonę, įvykus nelaimingam atsitikimui ir pan. Pavojai turi būti reguliariai peržiūrimi ir stebimi. Žmonės keičiasi, infrastruktūra dėvisi, įrenginiai ir mašinos pakeičiami kitais, technologijos tobulėja, todėl auditus reikia nuolat atnaujinti. Kai kurie pavojai savaime išnyksta pašalinus jų šaltinį, tačiau gali atsirasti naujų pavojų. Pavojai gali kisti kartu su metų laikais. Tai, kas saugu vasarą, gali būti pavojinga žiemą. Privalote nuolat vertinti naujausius pasikeitimus, po kiekvieno svarbaus pokyčio peržiūrėkite ir iš naujo įvertinkite galimus pavojus ir riziką.