preloader

Ekstremaliųjų situacijų valdymas

Reikia pagalbos? Mes galime Jums padėti ! Susisiekite su mumis

Ekstremaliųjų situacijų valdymas

Avarijos ir stichinės nelaimės būna įvairių formų, jos gali įvykti bet kur ir bet kuriuo metu. Ekstremalų įvykį gali sukelti stichiniai gamtiniai reiškiniai, avarijos pramoninuosi objektuose, riaušes, neramumai, grasinimai susprogdinti, kibernetiniai išpuoliai.
Ekstremaliųjų įvykių prognozavimas, išankstinis pasirengimas ir mokėjimas greitai veikti, gresiant arba susidarius ekstremaliajai situacijai, gali sumažinti kylantį pavojų žmonėms, padėti išsaugoti turtą ir patirti kuo mažesnius nuostolius bei užtikrinti nenutrūkstamą veiklą.

Ekstremaliųjų situacijų valdymas – tai veiksmai, kuriais siekiama išgelbėti gyventojų gyvybes, išsaugoti sveikatą ir turtą, atlikti gelbėjimo, paieškos darbus, atkurti būtiniausias gyvenimo ir veiklos sąlygas taip pat apsaugoti aplinką.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas

Suplanuoti veiksmai padeda išsaugoti žmonių gyvybę ir taupyti išteklius. Todėl, norint iš anksto išsiaiškinti, į kokias ekstremalias situacijas gali patekti įmonės bei jų materialinės vertybės, taip pat siekiant numatyti apsaugos priemones, kurias įgyvendinus būtų maksimaliai apsaugoti darbuotojai ir iki minimumo sumažinti galimi materialiniai nuostoliai, rengiamas ekstremalių situacijų valdymo planas.
Turėdama parengties planą, įmonė gali kryptingai ir laiku pasirengti galimai ekstremaliai situacijai, tinkamai paskirstyti išteklius, reikiamą įrangą ir pajėgas, informuoti savo struktūrinius padalinius apie gresiantį pavojų ir greitai pasirengti suteikti pagalbą, jei to prireiktų.

Plano sudedamosios dalys

Objekto trumpas apibūdinimas
Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė
Gresiantys įvykiai
Perspėjimo apie įvykį organizavimas ir veiksmų koordinavimas
Informacijos apie įvykį gavimo ir perdavimo tvarka
Darbuotojų ir lankytojų apsauga gresiant ar susidarius įvykiui
Įvykių likvidavimo ir jų padarinių šalinimo organizavimas ir koordinavimas
Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nurodytų užduočių vykdymo organizavimas
Veiklos tęstinumo užtikrinimas

Dažniausiai užduodami klausimai

Čia pateikiame dažniausiai užduodamus klausimus apie ekstremaliųjų situacijų valdymą. Jei nerandate atsakymo į Jums rūpimą klausimą, susisiekite su mumis tel. +370.5.2441844.
Ar maža įmonė turi turėti gaisrinės saugos instrukciją?
Taip. Kiekvienoje įmonėje, kurioje yra du ir daugiau darbuotojų, turi būti parengtos gaisrinės saugos instrukcijos.
Kada reikia rengti ugnies darbų instrukciją?
Įmonėje, kuri atlieka ugnies darbus, turi būti jos vadovo patvirtinta instrukcija, nustatanti ugnies darbų atlikimo tvarką, jeigu tai nenumatyta bendroje gaisrinės saugos instrukcijoje. Prie ugnies darbų priskiriamos gamybinės operacijos, kurių metu naudojama atvira ugnis, gali susidaryti kibirkštys arba medžiagos įkaitinamos iki temperatūros, galinčios sukelti jų užsiliepsnojimą (metalų suvirinimas elektra ir dujomis, darbai su lituojamąja lempa ir t. t.).
Kokie reikalavimai taikomi gaisrinės saugos instrukcijai?
Gaisrinės saugos instrukcijos tekstas turi būti aiškus, reikalavimai – trumpi ir konkretūs. Įsigaliojus naujiems ar pasikeitus galiojantiems gaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams, keičiant technologinius procesus, pradedant naudoti naujas gaisrinės saugos priemones, medžiagas, žaliavas ir pan., instrukcija privalo būti peržiūrėta, esant reikalui – pataisyta ir iš naujo patvirtinta.
Kokiose įmonėse turi būti gaisrinės saugos reikalavimų atmintinės?
Gaisrinės saugos reikalavimų atmintinė turi būti viešbučių, motelių, senelių prieglaudų, pensionų, poilsio namų, nakvynės namų kambariuose. Trumpalaikio apgyvendinimo objektuose privaloma gaisrinės saugos reikalavimų atmintines parengti ir užsienio (rekomenduojama anglų ir rusų) kalbomis.